Ochrana osobných údajov a jej zásady

 

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Uni Creative plus, s. r. o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 52 691 691, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 37435/S, ktorá prevádzkuje webový portál  www.certovskezlavy.sk

Vážime si Vaše súkromie  a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z najdôležitejších priorít našej spoločnosti. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí, urobili sme všetky potrebné technické opatrenia, ktoré zabránia neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a ich prípadnému zneužitiu.

 

2. Účel spracovania osobných údajov

Nákup tovaru a služieb  - osobné údaje  spracovávame z dôvodu, aby sme riadne a včas doručili Kupón na tovar alebo služby Poskytovateľa, ktorý ste zakúpili na našom webovom portály www.certovskezlavy.sk. Z tohto účelu nepotrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, zákonným dôvodom na ich spracovanie je plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje spracovávame aj pre potreby ďalšieho plnenia vyplývajúceho z nami poskytnutých služieb. Najmä sa jedná o prípady, keď dochádza k vrátenie alebo reklamáciu Kupónu.

Zákazníkom, ktorý na našom webovom portály www.certovskezlavy.sk kúpili tovar alebo služby Poskytovateľa, môžeme zaslať na ich e-mail alebo uvedené telefónne číslo obchodné oznámenie. K tomu nepotrebujeme Váš súhlas. Takýmto spôsobom budú Vaše osobné údaje spracovávané po dobu troch rokov. Zasielanie obchodného oznámenia je možné jedným kliknutím na odkaz nachádzajúci sa priamo v ňom zrušiť a už Vás nebudeme obťažovať.

Marketingová činnosť - v niektorých prípadoch zasielanie obchodných informácií potrebujeme Váš súhlas, napr. keď sa zúčastníte marketingovej akcie a pri nej udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení. Vaše osobné údaje spracovávame tiež za účelom splnenia marketingových akcií, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry atď. K takémuto spracovaniu nie je potreba súhlas, pretože bez spracovania osobných údajov nie je možné akciu naplniť. Osobné údaje budú spracovávané len po dobu danej marketingovej akcie.

Sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje za účelom ochrany našich práv a oprávnených záujmov, typicky v prípade akéhokoľvek sporu. V tomto prípade teda nepotrebujeme na spracovanie osobných údajov Váš súhlas.

Plnenie zákonných povinností –  spracovanie osobných údajov nám ukladá priamo zákon napr. sme povinní uchovávať účtovné a daňové  doklady po zákonom stanovenú dobu.

Niekedy spracovávame Vaše osobné údaje iba na základe Vášho súhlasu, pričom v žiadosti o poskytnutie takéhoto súhlasu Vás vždy informujeme o účele, na ktorý žiadame takýto súhlas, ako aj o ďalších podstatných informáciách týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov.

 

3. Rozsah spracovaných osobných údajov

Na účely spracovania osobných údajov uvedených v bode 2 spracovávame iba nevyhnutne potrebné základné údaje, ktoré nám poskytnete. Ide o nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare alebo službe, údaje súvisiace s platbou za tovar alebo službu (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti); na účely vybavovania reklamácií tovaru a služieb týchto údajov aj údaje o reklamovanom tovare alebo službe a údaje ktoré nám uvediete pri reklamácii.

 

4. Odovzdanie Vašich osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame Vaše osobné  údaje nasledovným subjektom:

  • samostatným podnikateľom (Poskytovateľom), s ktorými spolupracujeme a ktorí prevádzkujú kamenné obchody alebo poskytujú služby, ktoré ponúkame na našom zľavovom portály www.certovskezlavy.sk,

  • poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov,

  • poskytovateľom servisných, poštových a prepravných služieb,

  • niektoré osobné údaje môžu byť na požiadanie odovzdávané príslušným orgánom verejnej moci.

Osoby, ktorým sa údaje prenášajú, nie sú oprávnené tieto údaje spracovávať na iný účel, a ani ich odovzdávať akejkoľvek ďalšej osobe bez nášho súhlasu alebo pokynu, ibaže na to majú zákonný dôvod.

Vaše osobné údaje neposkytujeme do krajiny mimo Európskej únie (respektíve mimo štátov EHP, t.j. Európskeho hospodárskeho priestoru), v ktorej by nebol zabezpečený dostatočný štandard ochrany osobných údajov. Prenos osobných údajov za hranice Európskej únie ani nemáme v úmysle.

 

5. Doba spracovania osobných údajov

Doba spracovania osobných údajov je závislá od konkrétnych účelov spracovania osobných údajov. V prvom rade budeme osobné spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov alebo do odvolania takého súhlasu. V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 7 rokov, príp. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním.

V niektorých prípadoch je doba, po ktorú budeme spracovávať Vaše osobné údaje daná našimi povinnosťami, ktoré nám ukladá zákon, preto bez ohľadu na Vami udelený súhlas, musíme spracovávať osobné údaje na dobu stanovenú zákonom (napr. archivácia účtovných dokladov). Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Cookies zahŕňajúce správanie používateľa mažeme po 30 dňoch. V každom prípade údaje, ktoré nie sú potrebné na splnenie daného účelu alebo na ktorých spracovanie nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

 

6. Práva spojené s ochranou osobných údajov

Máte právo na opravu osobných údajov. Môžete požiadať našu spoločnosť o opravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, pokiaľ sú tieto osobné údaje nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

Na základe žiadosti máte právo na vymazanie osobných údajov, pokiaľ Vaše osobné údaje údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané, odvolali ste súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, údaje sú nezákonne spracované alebo  údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.  

Na základe žiadosti máte právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov, ak popierate presnosť vašich osobných údajov, spracovanie údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údaj, budete požadovať spracovanie osobných údajov pre potreby uplatnenia Vašich nárokov, hoci už bol splnený účel, pre ktorý sme Vaše osobné údaje spracovávali, alebo pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a zatiaľ nebolo overené, či oprávnený záujem našej spoločnosti prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Na základe žiadosti máte právo na prenos osobných údajov, t.j. môžete požiadať, aby Vám Vaše osobné údaje boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo aby tieto údaje boli rovno prenesené k inému správcovi. K prenosu údaje však môže dôjsť jedine v prípade, že spracovanie osobných údajov je založené na uzatvorenej zmluve alebo na Vašom súhlasu a zároveň sa jedná o automatizované spracovanie.

Súhlas, ktorý ste udelili so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Ak uplatníte niektoré z práv týkajúcich sa osobných údajov, tak máme právo žiadať preukázanie Vašej totožnosti. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, máme právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv prijatá. V niektorých odôvodnených prípadoch si vyhradzujeme právo požiadať o presnejšie overenie totožnosti subjektu údajov, napr. môže požadovať úradný overený podpis žiadateľa na žiadosti a pod.

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, a to v prípade, pokiaľ toto spracovanie vykonávame na základe nášho oprávneného  záujmu. V takom prípade Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané, ibaže Vám preukážeme, že náš oprávnený záujem má prednosť pred Vašimi záujmami. Rovnako môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov v prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu. V takom prípade už Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané.

V prípade, že Vás zaujíma, aké osobné údaje o Vás spracovávame, tak náš môžete požiadať o oznámenie podrobností o spracovaní osobných údajov. Je to Vaše právo a my Vám poskytneme informácie o spracovaných osobných údajoch.  

Máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov a to v prípade, pokiaľ sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov postupuje v rozpore so zákonom.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete v prvom rade obrátiť na našu spoločnosť, ktorá je správcom osobných údajov, ktoré spracováva s prevádzkou internetového obchodu www.certovskezlavy.sk, a to na info@certovskezlavy.sk alebo telefónne číslo je 0911327444.

Prípadne sa môžete obrátiť na  poverenca pre ochranu osobných údajov, a to na info@certovskezlavy.sk, alebo telefónne číslo je 0911327444.