Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z najdôležitejších priorít našej spoločnosti. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

 

Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Milan Balko,Slepčany 209,95152 IČO:37321994, ktorá prevádzkuje zľavový portál www.certovskezlavy.sk (ďalej len „Čertovské zľavy“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.certovskezlavy.sk (ďalej len "webové stránky"), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ" ) a zákazníkov Čertovských zliav, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len"zákazník").

 

Poskytnutím svojich osobných údajov, resp. vyplnením objednávacieho a registračného formulára, dáva zákazník, fyzická osoba, t.j. dotknutá osoba prevádzkovateľovi a poskytovateľovi súhlas na ich spracovávanie. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť Biznis inn, s. r. o. ako prevádzkovateľ webovej stránky Čertovské zľavy (ďalej aj ako "správca").

 

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

- plnenie zmluvy medzi zákazníkom a poskytovateľom ako je definované v obchodých podmienkach prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
- súhlas Zákazníka so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

- vybavenie objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a poskytovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany poskytovateľa plniť,
- zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

Súhlas sa udeľuje prevádzkovateľovi a poskytovateľovi podľa obchodných podmienok. Prevádzkovateľ a poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníka za účelom zabezpečenia predaja tovaru alebo služby a uplatnenia si nároku z kúpy tovaru alebo služby, ako aj na ďalšiu prípadnú komunikáciu so zákazníkom, ktorá súvisí či už priamo alebo nepriamo s predmetom obchodných podmienok a s predajom ponúkaného tovaru alebo služieb. Prevádzkovateľ a poskytovateľa sa zaväzuje, že osobné údaje zákazníka neposkytne žiadnej tretej osobe, okrem, prípadu, ak to bude nevyhnutne potrebné pre splnenie účelu podľa obchodných podmienok.

Zákazník výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ a poskytovateľ sú oprávnení bezplatne a bezvýhradne uchovávať a spracovávať jeho osobné údaje, ktorými sú najmä meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefón, poštová adresa, lokačné údaje, sieťové identifikátory. Zákazník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené v príslušných ustanoveniach zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu, nie však dlhšie ako je potrebné na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu, odvolať. Oprávnený subjekt môže spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude odvolaný.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy, zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúci marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

Za podmienok stanovených v GDPR má zákazník

- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
- právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
- právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
- právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v týchto podmienkach.

Kontaktná adresa elektronickej pošty je info@certovskezlavy.sk. Kontaktné telefónne číslo je 0948090691.