Tieto všeobecné podmienky (ďalej aj ako „Všeobecné podmienky“) upravujú podmienky používania a využívania webového portálu www.certovskezlavy.sk, ako aj práva a povinnosti subjektov používajúcich a využívajúcich tento webový portál. Prevádzkovateľom webového portálu www.certovskezlavy.sk je Uni Creativ plus, s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 53 193 806, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39356/S, DIČ:

 

Článok I

1. Vymedzenie základných pojmov

Prevádzkovateľ je spoločnosť Uni Creative plus, s. r. o.  Rudohorská 33 , Banská Bystrica, 97411  IČO: 53193806. Prevádzkovateľ sprostredkováva predaj tovaru a služieb Poskytovaľa Klientom prostredníctvom webového portálu www.certovskezlavy.sk.

Poskytovateľ je podnikateľ, ktorý predáva svoj tovar alebo služby Klientom prostredníctvom webového portálu www.certovskezlavy.sk.

Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpy tovar alebo službu Poskytovateľa prostredníctvom webového portálu www.certovskezlavy.sk.

Spotrebiteľ je Klient - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Zmluva – zmluva uzatvorená prostredníctvom webového portálu www.certovskezlavy.sk medzi Poskytovateľom a Klientom, predmetom ktorej je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby Poskytovateľom.

Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja tovaru alebo poskytnutia služieb Poskytovateľa prostredníctvom webového portálu www.certovskezlavy.sk. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis tovaru alebo poskytnutej služby, cenu tovaru alebo služby, percento alebo výška zľavy z ceny tovaru alebo služby v závislosti od toho či je zľava určená pevnou sumou alebo percentom z ceny tovaru alebo služby, lehotu počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou, a to vrátane zľavy a ceny, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu, podmienky použitia Kupónu.

Kupón je potvrdenie o uzatvorení Zmluvy a uhradení ceny za tovar alebo službu; potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri vyúčtovaní ceny za dodaný tovar alebo poskytnutú službu odpočítal od konečnej ceny za tovar alebo službu sumu a/alebo určité percento z konečnej ceny uvedené na Kupóne

Plnenie  je tovar alebo služba Poskytovateľa uvedená v Ponuke alebo na Kupóne, na ktorých dodanie alebo poskytnutie sa Poskytovateľ zaväzuje za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne.

Strany sú Poskytovateľ a Klient;

Účet je účet Klienta zriadený na webovom portály www.certovskezlavy.sk po zaregistrovaní Klienta;

VP sú tieto Všeobecné podmienky Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom webového portálu www.certovskezlavy.sk, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Klienta, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na webovom portály www.certovskezlavy.sk.

 

2. Všeobecné podmienky

Prevádzkovateľ prevádzkuje webový portál www.certovskezlavy.sk, ktorý slúži na nakupovanie tovaru a služieb Poskytovateľov.

Prevádzkovateľ umožňuje Poskytovateľovi, aby Poskytovateľ prostredníctvom webového portálu www.certovskezlavy.sk mohol uzatvoriť s Klientmi Zmluvu/y, predmetom ktorých bude kúpa tovaru Poskytovateľa alebo poskytnutie služby Poskytovateľom. Prevádzkovateľ teda len sprostredkúva uzatvorenie Zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom, predmetom ktorej je kúpa tovaru alebo poskytnutie služby Poskytovateľom, na základe ktorej je Klientovi vydaný Kupón na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovateľa sa uskutočňuje prostredníctvom webového portálu www.certovskezlavy.sk, ktorý na základe zmluvy s Poskytovateľom umožňuje tomuto využívať a uzatvárať jednotlivé Zmluvy s Klientmi, predmetom ktorých je kúpa tovaru alebo poskytnutie služby Poskytovateľom.

Dodávateľom tovaru a poskytovateľom služby na základe Zmluvy, po uzatvorení ktorej je vydaný Klientovi Kupón, nie je Prevádzkovateľ, ale Poskytovateľ, ktorý je pri konkrétnej ponuke tovaru alebo poskytnutí služby vždy presne identifikovaný uvedením základných identifikačných údajov, a to  - obchodné meno, identifikačné číslo, sídla alebo miesta podnikania, telefónneho čísla, emailu a prípadne ďalších údajov.

Tieto Všeobecné podmienky podrobnejšie upravujú práva a povinnosti osôb využívajúcich a používajúcich webový portál www.certovskézlavy.sk. Klient potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými podmienkami, tieto akceptuje a bude sa nimi riadiť, a to vždy pred prvým použitím webového portálu www.certovskezlavy.sk, pred zaslaním objednávky na tovar alebo službu Poskytovateľa prostredníctvom webového portálu www.certovskezlavy.sk, pred prihlásením prostredníctvom siete Facebook, alebo prihlásením prostredníctvom Google účtu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Všeobecné podmienky jednorazovo zmeniť  alebo doplniť.

 

Článok II

Objednávka a kúpa tovaru alebo služby Poskytovateľa

1. Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou Zmluvy, ktorú uzatvárajú Poskytovateľ a Klient. Prevádzkovateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie Poskytovateľa na základe Zmluvy, a to ani za prípadnú škodu ktorá by mohla vzniknúť Klientovi na základe plnenia Poskytovateľa so Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

2. Prevádzkovateľ zverejňuje na webovom portály www.certovskezlavy.sk v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch ) Ponuky Poskytovateľa na jeho tovar alebo služby spolu s informáciou o cene tovaru alebo služby. V prípade, že má Klient záujem o kúpu tovaru alebo služby ponúkanej Poskytovateľom na webovom portály www.certovskezlavy.sk, tak Klient vyplní objednávku pri ponúkanom tovare alebo službe Poskytovateľa, a to vrátane množstva tovaru alebo služieb, spôsob platby za tovar alebo služby Poskytovateľa, spôsobu dodania tovaru a uvedie emailovú adresu, na ktorú mu má byť doručený Kupón.

3. Ponuka Poskytovateľa na tovar alebo služby je aktívna jej zverejnením na webovom portály www.certovskezlavy.sk. Doba trvania jednotlivej ponuky, t.j. možnosti Klienta zakúpiť si tovar alebo služby Poskytovateľa je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom a Poskytovateľ ani Prevádzkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania ponuky alebo k minimálnemu rozsahu ponuky, čo sa týka množstva ponúkaného tovaru alebo služieb. Ponuka Poskytovateľa na jednotlivé tovary alebo služby nie je limitovaná počtom Klientov, ktorí si na základe Ponuky objednajú tovar alebo službu Poskytovateľa, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak.

4. Každý Klient si môže objednať ľubovoľné množstvo jednotlivých tovarov alebo služieb, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Pri poskytovaní Plnenia zo strany Poskytovateľa bude zohľadnený vždy len jeden Kupón pri poskytovaní aktuálneho Plnenia (napr. pri návšteve reštaurácie nie je možné pri uhrádzaní jedného účtu uplatniť viac ako jeden Kupón, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak).

5. Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na webovom portály www.certovskezlavy.sk (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient objednáva kúpu tovaru alebo poskytnutie služby Poskytovateľa (ďalej len „Objednávka“) a:

  1. Objednávka na kúpu tovaru alebo služby Poskytovateľa sa stáva pre Klienta záväznou, čím sa Klient zaväzuje uhradiť cenu za tovar alebo službu;
  2. Súhlasí s ustanoveniami VP platnými v čase uzatvorenia Zmluvy, ako aj s podmienkami Ponuky

6.  Po odoslaní Objednávky je Klient povinný uhradiť cenu za tovar alebo službu Poskytovateľa, a to buď priamo pri jeho objednaní alebo najneskôr do 1 dňa od doručenia mailovej správy od Prevádzkovateľa o výške ceny za tovar alebo službu Poskytovateľa a o účte, na ktorý treba cenu uhradiť. Prevádzkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za tovar alebo služby Poskytovateľa.

7. Pripísaním ceny za tovar alebo službu Poskytovateľa na účet Prevádzkovateľa, sa Zmluva zrealizuje a Prevádzkovateľ doručí Klientovi na ním zadanú emailovú adresu Kupón. Kupón sa považuje za doručený, v okamihu pripísania do účtu klienta na stránke www.certovskezlavy.sk. Účet je automaticky zriadený ku každej mailovej adrese, na ktorú bola vykonaná objednávka.

8. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe tovaru alebo poskytnutiu služby Poskytovateľa vydáva Poskytovateľ.

9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.

10. Rozpracovanú objednávku nie je možné uhradiť po ukončení platnosti Ponuky.

11. Klient odoslaním objednávky výslovne potvrdzuje, že oboznámil s týmito Všeobecnými podmienkami, ako aj obchodnými podmienkami Poskytovateľa, akceptuje ich,  a berie na vedomie že objednávka je záväzná a na základe nej je povinný uhradiť cenu za tovar alebo službu poskytovateľa.

 

Článok III

Práva a povinnosti

1. Prevádzkovateľ najneskôr do 24 hodín od pripísania ceny za tovar alebo službu Poskytovateľa na účet Prevádzkovateľa, doručí Kupón Klientovi, a to elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári a tiež vygenerovaný Kupón umiestni do schránky Klienta k Účtu, pričom Klient si Kupón vytlačí. Pre zaslanie kupónu je Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku www.certovskezlavy.sk, čo umožní systému Prevádzkovateľa získať informáciu o zrealizovanej platbe a zaslať Klientovi kupón.

2. Vytlačený Kupón je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu.

3. Prevádzkovateľ poskytuje Poskytovateľovi zoznam Kupónov zaslaných Klientom, a to za účelom predchádzania falšovaniu Kupónov, vykonania možnej kontroly predloženého Kupónu zo strany Poskytovateľa, s čím Klient výslovne súhlasí.

4. Podmienky uplatnenia a použitia Kupónu (vrátane doby jeho platnosti) sú uvedené v konkrétnej Ponuke na webovom portály www.certovskezlavy.sk, ako aj priamo na Kupóne a Klient sa zaväzuje tieto podmienky rešpektovať a dodržiavať ich. Klient berie na vedomie, že po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca nárok na poskytnutie práv vyplývajúcich z Kupónu a to bez nároku na vrátenie ceny tovaru a/alebo služby Poskytovateľa na ktoré bol Kupón vystavený.

5. Ak Ponuka alebo Kupón stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa stravovacej služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Kupóne (telefonicky, mailom apod.) termín k svojej predstave a spokojnosti.

7. Klient súhlasí, aby mu Prevádzkovateľ posielal na jeho email maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Klient oprávnený kedykoľvek odvolať.

8. Klient si uplatňuje Kupón priamo u Poskytovateľa.

 

Článok IV

Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

1. Poskytovateľ ako dodávateľ tovaru alebo služieb na základe Zmluvy je zodpovedný:

- za kvalitu a rozsah Plnenia,

- za dodanie Plnenia,

- za naplnenie práv Klienta z Kupónu,

- za vystavenie daňových dokladov,

- za pravdivosť a úplnosť Ponuky a za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov a to tak v súvislosti s kúpou Kupónu ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a úplnosť Ponuky, dodanie tovaru a služby na základe Zmluvy a za realizáciu práv Klienta zo Zmluvy, čo Klient berie na vedomie. Prevádzkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné doručenie Kupónu Klientovi spôsobom podľa týchto VP.

3. Prevádzkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Zmluvy môžu byť nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy apod.) a je preto plne na uvážení Klienta, či o takéto Plnenie prejaví záujem. V prípade, že Klient prejaví o takéto plnenie záujem a uzavrie s Poskytovateľom Zmluvu, berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá môže Klientovi vzniknúť na zdraví a majetku pre nebezpečnú (rizikovú) povahu tovaru alebo služby Poskytovateľa.

4. Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Kupónu, a nie sú ani povinní poskytnúť Klientovi náhradný Kupón, avšak Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Klientovi pri opätovnom vydaní Kupónu s rovnakým číslom, predovšetkým v prípade vymazania e-mailu Klientom alebo pri strate dát na webovom portály www.certovskezlavy.sk; to neplatí v prípade, že bol stratený alebo odcudzený kupón už uplatnený u Poskytovateľa.

 

Článok V

Podmienky reklamácie

1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Kupón bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: info@certovskezlavy.sk. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Kupónu a v prípade, že Kupón nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Kupónu. Kupón sa považuje za doručený, v okamihu pripísania do účtu Klienta na webovom portály www.certovskezlavy.sk. Účet je automaticky zriadený ku každej mailovej adrese, na ktorú bola vykonaná objednávka. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.

2. Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady podľa ods. 1 tohto Článku do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady tovaru alebo služieb dodávaných Poskytovateľom. Za tieto vady zodpovedá Poskytovateľ.  Klient berie na vedomie, že zodpovednosť za vady tovaru alebo služby  je upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade spotrebiteľov a v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade osôb ktoré nie sú spotrebiteľmi. Pokiaľ sú Poskytovateľom alebo výrobcom poskytované záruky na tovar a/alebo službu nad rámec zákonných ustanovení,  informácie o existencii a podrobnostiach takejto záruky sú uvedené priamo v Ponuke.

4. Informácie o cenách tovarov a/alebo služieb Poskytovateľa a zľavách uvedených na webovom portály www.certovskezlavy.sk sú informáciami, ktoré poskytuje Poskytovateľ a Prevádzkovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť. Tovar (ktorý je predmetom Zmluvy a bol k nemu vystavený Kupón) je dodávaný a služba (ktorá je predmetom Zmluvy a bol k nej vystavený Kupón) je poskytované priamo Poskytovateľom, preto Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom. Klient je oprávnený a  povinný svoje práva, najmä práva zo zodpovednosti za vady tovaru a/alebo služby, ktoré boli predmetom Zmluvy, a reklamácie a sťažnosti týkajúce sa týchto tovarov a/alebo služieb uplatňovať priamo u Poskytovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou a využitím služby Poskytovateľa, či tovarom Poskytovateľa. Prevádzkovateľ v prípade potreby však poskytne Klientovi potrebnú súčinnosť pri uplatnení jeho práv podľa tohto Článku.

5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za činnosť, služby a/alebo tovar Poskytovateľa a že všetky práva Klientov plynúce zo Zmlúv, sú právami voči Poskytovateľovi.

 

Článok VI

Odstúpenie od Zmluvy

1. V prípade, že Klient neuhradí cenu za tovar alebo službu Poskytovateľa v lehote podľa týchto VP, tak Zmluva zaniká.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stiahnuť Ponuku z webového portálu www.certovskezlavy.sk, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak boli medzičasom Zmluva k takejto Ponuke, táto sa ruší, pričom Prevádzkovateľ do 15 dní od stiahnutia jej zrušenia vráti Klientovi cenu, ktorú Klient uhradil a to na účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu.

3. Klient, ktorý vo vzťahu k Poskytovateľovi vystupuje ako Spotrebiteľ, má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Klientom okamihom, keď Klient alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané Klientom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4. Klient svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla Poskytovateľa  uvedenej v Ponuke, alebo e-mailom alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť Formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto Všeobecných podmienok. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Klient ako spotrebiteľ. Klient sa zaväzuje o odstúpení od zmluvy informovať aj Prevádzkovateľa a to zaslaním emailu na emailovú adresu Prevádzkovateľa info@certovskezlavy.sk.

5. V prípade, že Klient svoje právo odstúpiť od Zmluvy uplatní, vráti tovar Poskytovateľovi, a to osobne v sídle Poskytovateľa alebo zaslaním na adresu sídla Poskytovateľa, a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Poskytovateľovi. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný poskytovateľovi s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Klient má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od Zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Klient zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude Poskytovateľom akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6. Pri odstúpení od Zmluvy klient znáša náklady na vrátenie tovaru Poskytovateľovi. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré Klient prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Poskytovateľom v Ponuke, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Klientom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Poskytovateľ.

7. Ak predmetom Zmluvy bolo dodanie tovaru Poskytovateľom,  tak budú uhradené platby Klientovi vrátené  najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Klientom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Klient nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platieb. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však budú Klientovi uhradené len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný v Ponuke, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Klient. Bez ohľadu na uvedené, kúpnu cenu a ďalšie náklady nebudú Klientovi vrátené skôr, ako mu je Poskytovateľovi doručený tovar alebo ako mu Klient preukáže, že mu zaslal tovar späť.

8. Ak predmetom Zmluvy bolo poskytnutie služby Poskytovateľom, a Spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy spotrebiteľ oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy spôsobom podľa bodu 2a týchto Podmienok používania. Prevádzkovateľ a Poskytovateľ týmto poučujú Spotrebiteľa, že v prípade začatia poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, Spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od Zmluvy.

9. V zmysle § 7 ods. 6 zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôže Klient odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je/sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote; l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10. Za elektronický obsah sa na účely týchto VP považujú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty. Pri poskytovaní elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči (napr. vo forme zaslania aktivačného kľúča, prihlasovacieho kódu a pod.) Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že od okamihu poskytnutia elektronického obsahu na e-mail alebo formou SMS správy na e-mailový alebo telefonický kontakt uvedený v objednávke stráca nárok na odstúpenie od Zmluvy a súhlasí s poskytnutím tohto obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

Orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou práv Spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia a jej jednotlivé inšpektoráty, ktoré sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz www.soi.sk  

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax č. 048/412 46 93

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru   
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23    

 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08 

 

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16 
fax č. 037/772 00 24

 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

 

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

 

Článok VII

Ochrana osobných údajov

Všeobecnú informačnú povinnosť v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,  si Klienti nájdu na   stránke Ochrana osobných údajov spotrebiteľa.

 

Článok VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ zverejňuje na webovom portály www.certovskezlavy.sk.

2. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom vo VOP neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

4. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

5.Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.3.2021

 

 

 

 

Príloha č. 1 Všeobecných podmienok

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

V prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy, tak vyplňte a zašlite tento formulár na adresu sídla Poskytovateľa alebo na jeho email uvedený v Ponuke:

 

Poskytovateľ: (uveďte údaje Poskytovateľa z Ponuky)

 

...................................................................................................................................................................

 

týmto oznamujem, že odstupujem od Zmluvy na tento tovar / od Zmluvy na poskytnutie tejto služby*:

...................................................................................................................................................................

 

Dátum objednania / dátum prijatia* : ......................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ........................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*: .........................................................................................................

 

Email spotrebiteľa / spotrebiteľov*:

 

Tel. č. spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ............................................

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

Číslo účtu (IBAN): ..................................................................................

 

Dátum: ...............................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.